Historik

hist

Spelberoendes riksförbund bildades år 2000 av spelberoendeföreningar runt om i landet. Efter en tids diskussioner enades man om att placera förbundskansliet i Göteborg. Sekreterare Henrik Wahlström och ordförande Arne Edström fick i uppdrag att planera en utbildning för nya och gamla resurspersoner. Statens Folkhälsoinstitut stod för kostnaden. Samtidigt arbetade kassör Arne Pettersson för att förbundet skulle ta över ansvaret för ekonomin från Statens folkhälsoinstitut, vilket blev verklighet efter ett tag.

November 2001 kom ett brev till förbundet från socialministern Lars Engqvist. Brevet var ett svar på en regeringsskrivelse som förbundets nya ordförande Anne Nilsson hade skrivit tillsammans med dåvarande Kommunförbundet. I denna skrivelse hade man tagit upp frågan om finansiering av ett handlingsprogram mot spelberoende. Socialministern skrev i sitt svar att han ålagt Statens folkhälsoinstitut att ta fram ett nationellt handlingsprogram innehållande åtgärder gällande forskning, förebyggande arbete, lokalt arbete, stöd till frivilligorganisationer samt vård och behandling.

Under 2002 togs en del policybeslut inom förbundet för att skapa en mer enad linje. Tre saker man beslöt var att:

  • Varken förbund eller föreningar ska ta emot pengar från spelmarknaden
  • Förbundet inte ska gynna eller missgynna enskilda behandlingshem, utan istället arbeta för att sprida information om olika möjligheter till stöd och behandling
  • Föreningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö skulle bli moderföreningar åt de mindre föreningarna i förbundet

 

Samma år blev förbundet även remissinstans till Finansdepartementets; "Promemoria rörande ändring av lotterilagens vinsttak". I remissen betonade förbundet vikten av ett vaksamt förhållningssätt, då höjda vinster/jackpottar triggar folk att spela mer.

Under 2003 fick Jan Francke, ledamot i Lagrådet, i uppdrag att se över lagstiftningen gällande spel och lotteriområdet och behövde en referensgrupp. Anne Nilsson blev en del av denna tillsammans med personer från Statens folkhälsoinstitut, Lotteriinspektionen och Socialdepartementet.

Detta år var även Oberoende spelsamverkan, OSS, referensgrupp till Statens folkhälsoinstitut i arbetet med att utforma den nationella handlingsplanen mot spelberoende. Samma år skrevs satsningarna för öppenvård mot spelberoende i Stockholm, Göteborg och Malmö in i handlingsplanen.

Under 2006 beskrev förbundsstyrelsen, i en rad debattartiklar, sin syn på bland annat marknadsföring av spel och vikten av att spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen. Samma år skänkte Liria Ortiz, psykolog vid Beroendecentrum Stockholm, förbundet 20 000 kronor, vilket var hennes arvode för boken "Till spelfrihet". Med dessa pengar startades Lirias fond där vi varje år skänker en symbolisk summa till en eldsjäl som arbetat länge inom ramen för förbundet för spelberoendefrågan.

Under 2007 startade vi ett marknadsföringsprojekt, vilket föranleddes av att förbundet var i behov av en uppryckning gällande hemsida och logga.

Samma år startade moderföreningen i Göteborg projektet Syna korten, vilket finansierades med anslag från Allmänna arvsfonden. Projektet vände sig till unga vuxna med spelproblem samt deras anhöriga.

Förbundet var även remissinstans till nätpokerutredningen, vilken vi besvarade 2008. Viktiga frågor detta år var även SMS-lånens vara eller icke vara, det ökade nätpokerspelandet samt huruvida rimligt det var att Vegasmaskinerna tenderade att vara placerade i socialt utsatta områden.

Under 2009 var förbundet remissinstans till Finansdepartementets spelutredning som Jan Nyrén och Peter Alling slutförde i slutet av 2008. Förbundet var kritiskt till hur lite utrymme våra hjärtefrågor fått i utredningen. Spelutredningen har ännu inte i skrivande stund, våren 2011, inte lett fram till någon ny spellagstiftning.

I början av 2011 kunde vi se att det långa arbetet med en gemensam statistik kom att bära frukt. Kort efter detta blev den nya hemsidan klar, mycket tack vare insatser av Gustav Sundgren.

Avslutningsvis ska poängteras att vår styrka som förbund ligger i att vi har vuxit fram relativt långsamt. De olika projekten inom förbund och föreningar har varit välplanerade och vi har inte tagit på oss mer än vi klarat av. Vi som förbund har en god grund att stå på i dagsläget och kommer även i framtiden att introducera nya inslag samt fortsätta utveckla vår verksamhet.

Om du är intresserad av att läsa mer om förbundets historik hänvisas vi dig till Spelberoendes riksförbunds jubileumsskrift. Du når den genom att klicka på länkarna nedan.

www.folkhalsomyndigheten.se

Detta är en viktig artikel - dela den!