Anslut till möte (tors 18.30)

Spelberoendes Riksförbund

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende. Detta ändamål vill förbundet främja genom att:

 • Sprida information om spelberoendes orsaker, konsekvenser, uttrycksformer, behandling och möjliga hjälpinsatser
 • Informera och stödja spelberoende personer, deras anhöriga samt informera andra berörda
 • Skapa realistiska förutsättningar för styrelserepresentanter och resurspersoner i självhjälpsarbete
 • Förebygga spelandets sociala skadeverkningar, särskilt bland barn och ungdomar genom att kritiskt granska marknadsföring av olika spelformer samt verka för information till beslutsfattare
 • Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende samt sprida denna

 

Nuvarande styrelse

Madeleine Tugel – Förbundsordförande

Björn Florén – Förbundssekreterare

Athanasios Sakis Kapnias – Vice Ordförande

Jakob Lorentzon – Ledamot

Peter Urelid – Ledamot

Magnus Olausson – Ledamot

Sasja Velander – Suppleant

 

Spelberoendes Riksförbund Verksamhet

OSS-medverkan

SBRF ingår i Oberoende spelsamverkan-gruppen (OSS), som bäst kan beskrivas som ett branschråd. I OSS ingår ledande representanter för AB Svenska Spel, ATG, Folkrörelsernas samarbetsorgan för Lotterifrågor, Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation, Sveriges Hotel och Restauranger, Lotteriinspektionen samt Statens folkhälsoinstitut som är sammankallande.

OSS syftar till att:

 • Förebygga spelberoende
 • Sprida information om spelandets risker till spelberoende och dess anhöriga, spelombud, skola och myndigheter
 • Föreslå åtgärder mot olagligheter t.ex. illegalt spel och skattebrott
 • Följa forskning och internationella erfarenheter om spelbeteende, spelberoende och olika behandlingsformer

Pågående arbete

Många frågeställningar är viktiga att fortsätta att diskutera i såväl OSS gruppen som i den offentliga debatten tex utländska spelbolags intresse för att ta sig in på den svenska marknaden och konsekvenser av detta, den svenska reglerade spelmarknaden, spel över mobiltelefon, spelande via internet och det digitala nätet och inte minst frågor gällande den aggressiva marknadsföring av spel, som bedrivs.

Den genomslagskraft som spel på nätet har fått de senaste åren är något som Spelberoendes riksförbund ser med stor oro på. Nätpoker är en spelform som har visat sig attrahera allt yngre spelare, inte minst genom glorifierandet av pokerturnerandet världen runt med de professionella pokerspelarna som förebilder.

De spelpolitiska frågorna är viktiga för Spelberoendes riksförbund. Förbundets inställning är att den rådande spelpolitiken är bristfällig.

Införande av en påföljd för ombud som bryter mot åldersgränsen. Förbundet anser att underlåtelse av att upprätthålla åldersgränser är att jämföra med langning och att det behövs en attitydförändring till spel.

Kreditspel måste beivras.

Dessutom måste en ny lotterilagstiftning anpassas efter den snabba globala utvecklingen av spel som nu sker.

Det behövs ökade insatser från polis för att stoppa det illegala spelandet.

Marknadsföringen av spel bör begränsas betydligt och det krävs en balans mellan marknadsföring och information om vinstchanser, förlustrisker och faran med överdrivet spelande.

Vidare anser SBRF att spelberoendefrågor ska ligga under socialdepartementet och inte som i dagsläget under finansdepartementet.

SBRF:s styrelse består av spelfria spelare och anhöriga från förbundets lokala spelberoendeföreningar/stödgrupper.

Historik

Spelberoendes riksförbund bildades år 2000 av spelberoendeföreningar runt om i landet. Efter en tids diskussioner enades man om att placera förbundskansliet i Göteborg. Sekreterare Henrik Wahlström och ordförande Arne Edström fick i uppdrag att planera en utbildning för nya och gamla resurspersoner. Statens Folkhälsoinstitut stod för kostnaden. Samtidigt arbetade kassör Arne Pettersson för att förbundet skulle ta över ansvaret för ekonomin från Statens folkhälsoinstitut, vilket blev verklighet efter ett tag.

November 2001 kom ett brev till förbundet från socialministern Lars Engqvist. Brevet var ett svar på en regeringsskrivelse som förbundets nya ordförande Anne Nilsson hade skrivit tillsammans med dåvarande Kommunförbundet. I denna skrivelse hade man tagit upp frågan om finansiering av ett handlingsprogram mot spelberoende. Socialministern skrev i sitt svar att han ålagt Statens folkhälsoinstitut att ta fram ett nationellt handlingsprogram innehållande åtgärder gällande forskning, förebyggande arbete, lokalt arbete, stöd till frivilligorganisationer samt vård och behandling.

Under 2002 togs en del policybeslut inom förbundet för att skapa en mer enad linje.

Tre saker man beslöt var att:

 • Varken förbund eller föreningar ska ta emot pengar från spelmarknaden
 • Förbundet inte ska gynna eller missgynna enskilda behandlingshem, utan istället arbeta för att sprida information om olika möjligheter till stöd och behandling
 • Föreningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö skulle bli moderföreningar åt de mindre föreningarna i förbundet

Samma år blev förbundet även remissinstans till Finansdepartementets; “Promemoria rörande ändring av lotterilagens vinsttak”. I remissen betonade förbundet vikten av ett vaksamt förhållningssätt, då höjda vinster/jackpottar triggar folk att spela mer.

Under 2003 fick Jan Francke, ledamot i Lagrådet, i uppdrag att se över lagstiftningen gällande spel och lotteriområdet och behövde en referensgrupp. Anne Nilsson blev en del av denna tillsammans med personer från Statens folkhälsoinstitut, Lotteriinspektionen och Socialdepartementet.

Detta år var även Oberoende spelsamverkan, OSS, referensgrupp till Statens folkhälsoinstitut i arbetet med att utforma den nationella handlingsplanen mot spelberoende. Samma år skrevs satsningarna för öppenvård mot spelberoende i Stockholm, Göteborg och Malmö in i handlingsplanen.

Under 2006 beskrev förbundsstyrelsen, i en rad debattartiklar, sin syn på bland annat marknadsföring av spel och vikten av att spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen. Samma år skänkte Liria Ortiz, psykolog vid Beroendecentrum Stockholm, förbundet 20 000 kronor, vilket var hennes arvode för boken “Till spelfrihet”. Med dessa pengar startades Lirias fond där vi varje år skänker en symbolisk summa till en eldsjäl som arbetat länge inom ramen för förbundet för spelberoendefrågan.

Under 2007 startade vi ett marknadsföringsprojekt, vilket föranleddes av att förbundet var i behov av en uppryckning gällande hemsida och logga.

Samma år startade moderföreningen i Göteborg projektet Syna korten, vilket finansierades med anslag från Allmänna arvsfonden. Projektet vände sig till unga vuxna med spelproblem samt deras anhöriga.

Förbundet var även remissinstans till nätpokerutredningen, vilken vi besvarade 2008. Viktiga frågor detta år var även SMS-lånens vara eller icke vara, det ökade nätpokerspelandet samt huruvida rimligt det var att Vegasmaskinerna tenderade att vara placerade i socialt utsatta områden.

Under 2009 var förbundet remissinstans till Finansdepartementets spelutredning som Jan Nyrén och Peter Alling slutförde i slutet av 2008. Förbundet var kritiskt till hur lite utrymme våra hjärtefrågor fått i utredningen. Spelutredningen har ännu inte i skrivande stund, våren 2011, inte lett fram till någon ny spellagstiftning.

I början av 2011 kunde vi se att det långa arbetet med en gemensam statistik kom att bära frukt. Kort efter detta blev den nya hemsidan klar, mycket tack vare insatser av Gustav Sundgren.

Avslutningsvis ska poängteras att vår styrka som förbund ligger i att vi har vuxit fram relativt långsamt. De olika projekten inom förbund och föreningar har varit välplanerade och vi har inte tagit på oss mer än vi klarat av. Vi som förbund har en god grund att stå på i dagsläget och kommer även i framtiden att introducera nya inslag samt fortsätta utveckla vår verksamhet.

Kontakta oss

Kansli

Spelberoendes Riksförbund

Olof Palmes Plats 1

214 44 Malmö

Gåvor

Gåvor & stöd betalas till:
Bankgiro 5554-8358

Märk betalningen med namn

Kalender